Přeprava golfových bagů

Přeprava golfových bagů

 

PŘEPRAVA GOLFOVÝCH BAGŮ

U většiny leteckých společností podléhá přeprava golfových bagů zpoplatnění. Některé letecké společnosti předepisují i maximální rozměr a limitují hmotnost. Za jeden set golfového vybavení bývá leteckými společnostmi většinou považován: golfový bag, 14 holí, deštník a golfové míče. Některé letecké společnosti uznávají i jeden pár golfové obuvi.

Obecné informace


Přeprava golfových bagů musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při sjednávání zájezdu, jelikož většina leteckých společností vyžaduje oznámení o přepravě golfových bagů již při rezervaci letenky. 

Golfový bag je zařazen do kategorie nadrozměrných zavazadel jako sportovního vybavení. Takové zavazadlo musí být většinou odbaveno na přepážce "Nadrozměrná zavazadla" (Oversize Baggage).

Z bezpečnostních důvodů je třeba golfové bagy zabezpečit speciálním obalem. Máme zkušenosti, že při manipulaci na letištích bývá na sobě nakupeno i 10 bagů, mnohdy na hromadě bagů při manipulaci stojí personál. Proto doporučujeme pevný, nejlépe "skořepinový" obal. Nikoli měkký látkový. O podmínkách přepravy golfových bagů se včas informujte u pracovníků naší cestovní kanceláře.

Jelikož pracovníci naší cestovní kanceláře nemohou ovlivnit personál na letištích při manipulaci s Vašim golfovým vybavením, nenese naše cestovní kancelář za tuto přepravu a za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravovaném golfovém vybavení žádnou odpovědnost. V mezinárodní i vnitrostátní přepravě nese dle Montrealské úmluvy odpovědnost za poškození, zničení, ztrátu či zpoždění Vašeho zavazadla přepravce. Proto doporučujeme nahlásit případnou vyšší hodnotu zavazadla ještě před jeho předáním u přepážky, kde provádíte úhradu jeho přepravy a zaplatit dodatečný poplatek za vyšší hodnotu předmětného zavazadla. Zároveń je třeba prohlásit a zaprotokolovat zavazadlo za vhodně zabalené a nepoškozené. Při jeho předání u přepážky Oversize Baggage doporučujeme pořídit dostatečnou fotodokumentaci jasně prokazující nepoškozený obal.

Ihned při převzetí golfovéhu bagu do cílového místa proveďte jeho detajlní prohlídku. V případě zjištění poškození, zničení, případně ztráty či zpoždění Vašeho zavazadla doporučujeme neprodleně kontaktovat přepravce přímo na letišti a sepsat příslušný protokol a dokumentaci. Pro uznání reklamace je třeba prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou přepravou. Zároveň si prosím připravte následující doklady: letenku a palubní vstupenku, zavazadlový lístek, stvrzenky za nákup Vašeho zavazadla případně poškozeného obsahu, Vaši adresu, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení. Po oznámení bude cestujícímu vystaven doklad, týkající se předmětné reklamace (PIR / Property Irregularity Report). Poklud zjistíte poškození zavazadla až po příjezdu domů nebo na hotel, podejte prosím svou reklamaci na adresu příslušného přepravce písemně. 

Jelikož je rozsah cestovního pojištění limitován pojistným plněním, doporučujeme tuto skutečnost projednat s pracovníky naší cestovní kanceláře a v případě potřeby sjednat navíc jiný druh pojištění, adekvátní hodnotě Vašeho golfového vybavení.

Podmínky přepravy golfových bagů u leteckých společností


- každá letecká společnost může mít ve svých přepravních podmínkách jiné váhové a rozměrové limity pro přepravu golfových bagů
- taktéž ceny jsou zásadně různé
- některé letecké společnosti řeší sportovní zavazadla systémem "dokoupení hmotnosti pro sportovní náčiní". Hmotnost tak může být rozložena mezi více položek, tj. mezi hlavní a sportovní zavazadlo
- taktéž jsou realizovány systémy sdružování hmotnosti
 zavazadel více společně cestujících pasažérů do maximálního limitu
- na aktuální ceny přepravy golfových bagů od jednotlivých leteckých společností se prosím informujte na info@youtours.cz či na tel. +420 602 753 443.