Typ A30, A6O, A90

Typ A30, A6O, A90

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Typ A6O, A90

1. Výše pojistného je stanovená na 1 den a na jednu osobu. Každý, i začatý den platnosti pojištění se počítá jako plný den.

2. Základní sazby pojistného: 

základní pojistné  typ A30 typ A60 typ A60-dítě do 15 let typ A90 typ A90-dítě do 15 let typ B typ C
"oblast Evropy"  36 Kč 50 Kč 30 Kč 60 Kč 35 Kč 24 Kč 18 Kč
"oblast mimo Evropu"  50 Kč 70 Kč 45 Kč 85 Kč 55 Kč -- --
"svět"  65 Kč 90 Kč 60 Kč 110 Kč 75 Kč -- --
"Slovenská republika"  -- --   --   20 Kč --

 

 

 

 

 

3. Účastníci zájezdů, během nichž se vykonávají sportovní kurzy a během nichž se vykonává rekreační lyžování včetně snowboardingu, horolezecké, potápěčské, speleologické kurzy nebo kurzy létání, se pojišťují s přirážkou 100 % k základnímu pojistnému, tj. výše pojistného na 1 den a na jednu osobu je v takovém případě: (TABULKA)

přirážka 100%   typ A60 typ A60-dítě do 15 let typ A90 typ A90-dítě do 15 let typ B typ C
"oblast Evropy"   100 Kč 60 Kč 120 Kč 70 Kč 55 Kč 36 Kč
"oblast mimo Evropu"   140 Kč 90 Kč 170 Kč 110 Kč -- --
"svět"   180 Kč 120 Kč 220 Kč 150 Kč -- --
"Slovenská republika"   -- -- -- -- 45 Kč --

 

 

 

 

 

4. V případě, že dojde k zániku platnosti pojistné smlouvy před nástupem na zájezd a ve smyslu cestovní smlouvy nevznikl zástupci nárok na stornopoplatek, na požádání účastníka zájezdu pojistitel vrátí účastníkovi zájezdu nespotřebované pojistné snížené o poplatek na úhradu nákladů spojených s uzavřením a správou pojistné smlouvy (administrativní náklady), jehož výše je 100 Kč. Pojistitel vrátí pojistné, jen když jde o částku vyšší než 50 Kč.


5. Ochrana osobních údajů
5.1 Pro účely uzavření pojistné smlouvy je cestovní kancelář oprávněna získávat osobní údaje od subjektu údajů v rozsahu stanoveném pojistitelem, a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo.
5.2 Pro účely likvidace pojistné události je cestovní kancelář oprávněna získávat i informace o zdravotním stavu subjektu údajů, resp. osob uvedených v pojistných podmínkách jen v případě, že přijme oznámení pojistné události, jejíž příčinou byly zdravotní problémy subjektu, resp. osob uvedených v pojistných
podmínkách.
5.3 Subjektem údajů se pro účely plnění předmětu této smlouvy rozumí pojištěný, pojistník.
5.4 Cestovní kancelář je povinna chránit zpracovávané osobní údaje před jejich odcizením, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, změnou a rozšiřováním. K tomuto účelu přijme přiměřená technická, organizační a personální opatření ve smyslu Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění.
5.3 Cestovní kancelář, která jedná jménem pojistitele je povinna při získávání osobních údajů předem upozornit subjekt údajů na ustanovení týkající se ochrany osobních údajů uvedené v pojistné smlouvě.