cestovni pojisteni

Cestovní pojištění

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ


Sjednejte cestovní pojištění i zájezd současně!
Cestovní pojištění typu A30, A60, A90 obsahuje
Cestovní pojištění typu B obsahuje
Cestovní pojištění typu C obsahuje
Základní sazby Cestovního pojištění
Jak postupovat v případě pojistné události
Ostatní informace
Ke stažení

Sjednejte cestovní pojištění i zájezd současně!


Naše cestovní kancelář Vám kromě realizace zájezdu nabízí několik typů velmi výhodného cestovního pojištění různého rozsahu a limitů pojistného plnění dle destinace Vašeho zájezdu = územní platnosti pojištění (Evropa, mimo Evropy, svět, SR). 

Za velmi výhodných finančních podmínek Vám nabízíme pojištění storna zájezdu, která jsou již součástí cestovního pojištění A30, A60, A90, B. Jednotlivé produkty se liší rozsahem plnění storno zájezdu.  

 

Cestovní pojištění typu A30, A60, A90 obsahuje


 • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenční služby v zahraničí
 • pojištění zavazadel, ztrátu dokladů a opožděné dodání zavazadel leteckou společností

 • pojištění odpovědnosti za škodu (včetně nákladů na advokáta a nákladů na kauci)

 • úrazové pojištění

 • pojištění zrušení objednaných služeb

 • pojištění nevydařené dovolené

 • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

 • pojištění doprovodu

 • pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

 • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

 • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

 • pojištění opožděného nástupu na zájezd

 

Cestovní pojištění typu B obsahuje


 • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenční služby v zahraničí

 • pojištění zavazadel, ztrátu dokladů a opožděné dodání zavazadel leteckou společností

 • pojištění odpovědnosti za škodu (včetně nákladů na advokáta a nákladů na kauci)

 • úrazové pojištění
 • pojištění zrušení objednaných služeb

 

Cestovní pojištění typu C obsahuje


 • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenční služby v zahraničí
 • pojištění odpovědnosti za škodu (včetně nákladů na advokáta a nákladů na kauci)

 

Základní sazby Cestovního pojištění


Základní pojistné

typ A30

typ A30 dítě do 15 let

typ A60

typ A60 dítě do 15 let

typ A90

typ A90 dítě do 15 let

typ B

typ C

"Oblast Evropy"

36 Kč

25 Kč

50 Kč

30 Kč

60 Kč

35 Kč

24 Kč

18 Kč

"Oblast mimo Evropu"     

50 Kč

35 Kč

70 Kč

45 Kč

85 Kč

55 Kč

--

--

"Svět"

 65 Kč 

50 Kč

90 Kč

60 Kč

110 Kč

75 Kč

--

--

"Slovenská republika"

-- 

-- 

--

--

--

--

20 Kč

--

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Pojištění zrušení objednaných služeb (storna zájezdu) je již zahrnuto v ceně pojištění typu A30, A60, A90, B.

 

Jak postupovat v případě pojistné události


V případě potřeby lékářské pomoci, se prokažte lékaři pojistnou kartou KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (Travel Insurance/ Reiseversicherung), kterou obdržíte v naší cestovní kanceláři a současně pojistnou smlouvou. V případě vážnějšího zdravotního stavu, hospitalizace nebo potřebujete-li pomoc, kontaktujte se telefonicky s pracovníky asistenční společnosti EuroCross Assistance, která má nepřetržitý provoz na telefonním čísle: +420 296 339 644. Pracovníci asistenční společnosti hovoří česky a jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Ze zemí Anglie, Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Kanada a USA je možné využít i bezplatné tel. číslo společnosti EuroCross Assistance: ++ 800 41 212 212. Pozor! Toto číslo není možné použít jako bezplatné z mobilního telefonu.

 

Ostatní informace


1. Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez omezení věku), jestliže mu byla vystavena pojistná smlouva. Pojištěný může být i cizí státní příslušník, pokud je řádným účastníkem zájezdu a místo konání zájezdu není v zemi, kde je cizí státní příslušník přihlášený k trvalému pobytu nebo v zemi, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

2. Výše pojistného je stanovená na 1 den a na jednu osobu. Každý, i započatý den platnosti pojištění se počítá jako plný den.

3. Na výše uvedené pojistné se nevztahují žádné další slevy. Pojištění je možné zakoupit jen současně se zájezdem.

4. Pojištění storna zájezdu je účinné od nulté hodiny následujícího dne po dni přihlášení se na zájezd a končí okamžikem nástupu na zájezd. Podmínkou účinnosti pojištění je, že pojistné bylo zaplaceno nejpozději v den přihlášení se na zájezd.

5. Ostatní druhy pojištění jsou účinné od nástupu na zájezd až do ukončení zájezdu. 

6. V případě Vašeho zájmu je možné zvolit i jiný balíček pojištění. Taktéž pro rizikové skupiny sportovců, například horolezci, potápěči aj. máme připraveny výhodná a zajímavá pojištění. O konkrétním rozsahu pojištění a výši pojistného se prosím informujte u pracovníků naší cestovní kanceláře YOUGOLF, s.r.o.

7. Územní platnosti pojištění: (Evropa, mimo Evropy, Svět, SR).
a)  oblast Evropy: všechny státy Evropy včetně Tuniska, Alžírska, Maroka, Turecka, Kypru, Egypta, Jordánska, Izraele, Gruzie, Arménie, Azerbajdžánu, a evropské části Ruska
b)  oblast mimo Evropu: všechny státy světa kromě USA, Kanady, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu a JAR
c)  svět: všechny státy světa včetně USA, Kanady, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu a JAR

8. V případě, že dojde k zániku platnosti pojistné smlouvy před nástupem na zájezd a ve smyslu cestovní smlouvy nevznikl zástupci nárok na stornopoplatek, na požádání účastníka zájezdu pojistitel vrátí účastníkovi zájezdu nespotřebované pojistné snížené o poplatek na úhradu nákladů spojených s uzavřením a správou pojistné smlouvy (administrativní náklady), jehož výše je 100 Kč. Pojistitel vrátí pojistné, jen když jde o částku vyšší než 50 Kč.

9. Nástupem na zájezd se rozumí:
a) při dopravě organizované cestovní kanceláří – příchod pojištěného v den určený cestovní kanceláří na společné seřadiště určené cestovní kanceláří
b) při individuální dopravě – vycestování přímou cestou z místa bydliště pojištěného do místa konání zájezdu podle nabídkového katalogu cestovní kanceláře nebo jemu rovnocenného nabídkového listu, jestliže bylo za toto období zaplacené pojistné

10. Ukončením zájezdu se rozumí:
a) při dopravě organizované cestovní kanceláří – vystoupením z dopravního prostředku, kterým byla vykonaná organizovaná doprava zájezdu, v místě určeném cestovní kanceláří jako místo vystoupení. Pro příslušného pojištěného po ukončení zájezdu
b) při individuální dopravě – přicestování přímou cestou z místa konání zájezdu, podle nabídkového katalogu, příp. jemu rovnocenného nabídkového listu, do místa bydliště pojištěného

11. Ochrana osobních údajů:
a)  pro účely uzavření pojistné smlouvy je cestovní kancelář oprávněna získávat osobní údaje od subjektu údajů v rozsahu stanoveném pojistitelem, a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, anebo datum narození
b)  pro účely likvidace pojistné události je cestovní kancelář oprávněna získávat i informace o zdravotním stavu subjektu údajů, resp. osob uvedených v pojistných podmínkách jen v případě, že přijme oznámení pojistné události, jejíž příčinou byly zdravotní problémy subjektu, resp. osob uvedených v pojistných podmínkách
c)  subjektem údajů se pro účely plnění předmětu této smlouvy rozumí pojištěný, pojistník
d)  cestovní kancelář je povinna chránit zpracovávané osobní údaje před jejich odcizením, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, změnou a rozšiřováním. K tomuto účelu přijme přiměřená technická, organizační a personální opatření ve smyslu Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

 

Ke stažení


1. Popis a cenu jednotlivých typů pojištění naleznete zde

2. Cestovní pojištění typ A limity

3 .Cestovní pojištění typ B limity

4. Cestovní pojištění typ C limity

5. V rychlé orientaci v cestovním pojištění Vám pomůže Průvodce cestovním pojištěním

6. Příloha k pojistné smlouvě komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu Pokyny k cestovnímu pojištění